Ympäristögeotekniikka

Ympäristögeotekniikan alalla tarjoamme konsulttipalveluja monipuolisesti PIMA (pilaantunut maa) -tutkimuksista kunnostuksen valvontaan.

 • Kunnostussuunnittelu

  Kunnostussuunnittelussa ratkaistaan pilaantuneisuustutkimuksen (PIMA) tulosten sekä maaperän geoteknisten ominaisuuksien ja alueella olevien esteiden (kuten rakennukset) kannalta järkevin tapa puhdistaa maaperä. Ratkaisuun vaikuttaa useimmiten myös käytettävissä oleva aika. Maaperässä tapahtuva fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen kunnostaminen (in-situ) tai esimerkiksi alueella tapahtuva kompostointi (on-site) edellyttävät usein vuosia, jolloin alue vapautuu muuhun käyttöön pitkän ajan päästä.

  Kunnostussuunnittelu edellyttää yleensä kunnostustekniikan ja haitta-aineiden tuntemisen lisäksi geotekniikan osaamista mm. kaivantojen, kuivanapidon, tuentojen ja täyttöjen osalta.

 • Kunnostustöiden valvonta

  Maaperän kunnostustyön ympäristötekninen valvoja vastaa siitä, että kunnostusluvan ja -suunnitelman mukaiset tavoitteet saavutetaan. Massanvaihtona toteutettavissa töissä valvoja ohjaa kaivua, määrittelee puhtaan ja pilaantuneen maan rajan sekä luokittelee pilaantuneet massat tarvittaessa käsiteltävyydeltään erilaisiin luokkiin. Muun tyyppisissä (esim. in-situ) kunnostuksissa valvoja vastaa puhdistumisen seurannasta. Valvoja ottaa tarvittavat kontrollinäytteet ja teettää niistä analyysit, laatii pilaantuneista massoista siirtoasiakirjat, vastaa että työn aikana noudatetaan turvallisuusohjeita ja että kunnostustyö dokumentoidaan.

  Olemme valvoneet vuosittain kymmeniä maaperän puhdistuskohteita, joissa puhdistustyön kesto on vaihdellut muutamasta päivästä useisiin vuosiin. Maaperän kunnostamisessa vastuullamme on usein urakointia lukuun ottamatta koko kunnostusketju: tutkimus, riskinarvio, kunnostussuunnittelu, luvittaminen, valvonta ja raportointi.

 • Pilaantuneisuustutkimukset (PIMA)

  Teemme maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden (PIMA-) tutkimuksia maa- ja vesinäytteitä ottamalla sekä näytteiden kenttä- ja laboratorioanalyysein. Varsinaiset kemialliset analyysit tehdään alihankintana sertifioituja ympäristölaboratorioita käyttäen.

  Tutkimustulosten perusteella laaditaan arviot maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuudesta ja kunnostustarpeesta sekä kunnostettavan maan määrästä. Kunnostustarpeen määrittely tehdään usein riskinarviomenettelyllä, eli selvittämällä laskennallisesti pilaantumasta aiheutuvat altistusriskit ihmisille. Riskinarvioon liittyy monesti pilaantuneisuuden leviämisen tarkastelu. Leviämistarkasteluissa käytetään elementtimenetelmäpohjaista pohjavesimallinnusta (SeepW/Seep 3D) ja haitta-aineiden kulkeutumismallinnusta (CtranW).

  Hoidamme PIMA-hankkeita niin sanotusti alusta loppuun eli vahingon ilmenemishetkestä viranomaiskontaktien ja kunnostustöiden valvonnan kautta hetkeen, jolloin kohteen voidaan todeta täyttävän viranomaisen vaatimukset. Olemme myös kehittäneet järjestelmän, jolla esimerkiksi öljyllä saastuneen veden toimittamiselta erikseen puhdistettavaksi vältytyään. Tämä takaa asiakkaallemme merkittäviä säästöjä vähentyvän työmäärän lisäksi sen vuoksi, että tällaisten vesien toimittaminen käsiteltäväksi asianmukaiseen paikkaan on erityisen kallista.

  Geobotnia Oy toimi kunnostusvaiheen konsulttina Oulun Lipporannan PIMA-työmaalla vuosina 2015-2016. Kyseessä oli yksi Suomen suurimmista pilaantuneen maan kunnostushankkeista.