Geotekninen suunnittelu

 • Aluesuunnittelu

  Aluesuunnittelu on pihantasaus- ja kuivatussuunnittelua laajempi kokonaisuus.  Siinä suunnitellaan alueiden käyttöä yhdessä muiden suunnittelijoiden kanssa.  Suunniteltavia asioita voivat olla erilaisten rakennusten ja rakenteiden, liikennealueiden, teknisten järjestelmien (kuten putkiston kaapelit, putkisillat) sijainti optimoidusti ja pohjasuhteet huomioon ottaen. Aluesuunnitteluun sisältyy luonnollisesti kuivatuksen ja päällysrakenteen suunnittelu.

 • Geotekniset laskelmat

  Geoteknisillä laskelmilla määrittelemme mm. seuraavia asioita:

  • anturoiden ja paalujen kantokyky
  • lyhyt- ja pitkäaikaiset painumat
  • maanpaineet ja siirtymät
  • luiskien vakavuus
  • pohjaveden paineet ja kuivatusvesimäärät
  • maarakenteiden kantavuus
  • roudan syvyys ja routanousu
  • kaivantojen tukiseinät
  • pystyojien ja esikuormituksen mitoitus
  • stabilointien ja syvätiivistysten mitoitus

  Geoteknisessä mitoittamisessa käytetään osin suomalaisia klassiseen teoriaan perustuvia ohjelmia (kantokyky, painumat, tukiseinät jne.). Vaativammissa mitoitustapauksissa käytämme kanadalaista Geo-Studio -ohjelmistoa, joka kostuu erilaisista, toisiinsa yhteensopivista maaperän kuvaamiseen kehitetyistä mallinnustyökaluista. Numeerinen mallinnus perustuu nk. elementtimenetelmään.  Ohjelmisto koostuu seuraavista työkaluista:

  • SigmaW: maan jännitystilat, muodonmuutokset ja murtuminen
  • SlopeW: stabiliteettilaskelmat
  • SeepW: suotovirtaus
  • CtranW: haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveden mukana
  • TempW: maan lämpötekninen mallintaminen
  • QuakeW: maaperän dynaaminen mallintaminen
  • VadoseW: pintatiivisteiden mallintaminen

 • Geotekniset suunnitelmat

  Rakennusten, teiden yms. rakenteiden perustaminen edellyttää usein pohjanvahvistuksia, joilla parannetaan maapohjan kantavuutta ja pienennetään painumia. Tyypillisesti pohjanvahvistuksia käytetään silloin, kun paaluille perustamisen kustannukset muodostuvat korkeiksi. Esikuormittaminen, liuskapystyojitus, stabilointi, syvätiivistys ja massanvaihto ovat useimmin käytettyjä pohjanvahvistusmenetelmiä. Laadimme suositukset pohjanvahvistustarpeesta pohjatutkimusraporttiin ja teemme niistä tarvittavat mitoituslaskelmat ja suunnitelmat.

  Kaivantojen tekeminen edellyttää usein tarkkaa suunnittelua. Kaivantoluiskien stabiliteetin tunteminen, pohjaveden hallinta ja kaivannon pohjan häiriintymisen välttäminen ovat olennaisia asioita kaivantosuunnittelussa. Kaivantojen tuennan ja tukiseinien mitoittamisen osaaminen on jatkuvasti korostunut rakentamisen keskittyessä keskustoihin ja maan alle.

 • Maaperän geotekninen tulkinta

  Pohjatutkimustulosten geotekninen ja maaperägeologinen tulkinta on olennainen osa geoteknistä suunnittelua.  Ilman sitä geoteknisten ratkaisujen etsiminen on epävarmaa. Pohjatutkimustulokset tulkitaan siten, että niiden avulla saadaan muodostettua käsitys kohteessa olevista syntyhistorialtaan ja ominaisuuksiltaan erilaisista maakerroksista.  Tulkitut maakerrosrajat ja maakerrosten kuvaus esitetään yleensä pohjatutkimusleikkauksissa ja tarkempi kuvaus pohjatutkimusraportissa.

 • Perustamistapaesitykset

  Perustamistapaesitys laaditaan yleensä rakennuskohteen pohjatutkimuksen yhteydessä, luonnossuunnitteluvaiheessa. Perustamistapaesityksessä määritellään hankkeen muita suunnittelijoita varten rakennusten perustamistavat, maapohjan mitoitusarvot (mm. geotekninen kantavuus), routasuojaustarve ja -tapa sekä tehdään suositus kuivatusperiaatteista, kuten salaojituksesta ja pintakuivatuksesta.  Perustamistapaesitystä varten tehdään usein painuma- ja kantokykylaskelmia.  Perustamistapaesityksessä otetaan yleensä myös kantaa erityiskysymyksiin, kuten pitääkö radonin esiintyminen ottaa huomioon tai että onko kohteen maaperässä pilaantuneisuusriskejä.

 • Pihantasaus- ja kuivatussuunnittelu

  Pihantasaussuunnitelmassa esitetään rakennettavien maa-alueiden maanpinnan korkeudet siten, että suunniteltava alue täyttää sille asetetut toiminnalliset ja tekniset vaatimukset ja että se toimii kuivatusteknisesti.

  Kuivatussuunnittelussa esitetään pintaveden ja pohjaveden poistamisjärjestelmät, kuten sadevesiviemäröinti, salaojitus, yms. Tyypillinen suunniteltava kohde on esimerkiksi liikerakennuksen pysäköintialue, jolloin suunnitteluun sisältyy usein myös liikennesuunnittelua. Suunnitteluun kuuluu olennaisena osana rakennekerrosten mitoittaminen.