Kaivokset

Kaivoksissa louhitaan kiviainesta, josta rikastetaan raaka-aineita (rikasteita) metalliteollisuudelle, rakennusteollisuudelle ja muun muassa lannoitetuotantoon. Usein suuri osa louhittavasta malmista jää rikastusprosessissa jätteeksi.

Jätteiden, jotka ovat yleensä lietemäisiä, loppusijoittaminen rikastushiekka-altaisiin on merkittävin geotekninen suunnittelukohde kaivoksissa, ovathan ne sekä patorakenteita että jätteen loppusijoituspaikkoja. Myös malmin ympäriltä poistettavan sivukiven läjittäminen, avolouhosten stabiliteetti, kuivatus ja vesien käsittely sekä kaivosalueiden infrastruktuuri ovat merkittäviä suunnittelukohteitamme.